ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

ในวันที่ 12 พ.ค.2558 ณ ห้องประชุม อบจ.สระแก้ว ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1072 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558  โดยให้ส่งแบบตอบรับการประชุม

ทางโทรสาร 0 3742 5469 หรือ E-mail : [email protected]  ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558

ติดต่อ สพป.สก.1