ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พระชันษา ณ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และต่อมานายพีระพงษ์  ไชยทองศรี ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

IMG_5814

IMG_5696 IMG_5699 IMG_5704 IMG_5707 IMG_5717 IMG_5720 IMG_5722 IMG_5731 IMG_5740 IMG_5817 IMG_5818

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1