ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน 2 รุ่น ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรับสมัครทางเว็บไซด์ www.nacc.go.th ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. จะรับผิดชอบเฉพาะอุปกรณ์การอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ/เข้าร่วมฝึกอบรมและสิทธิอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมอบรมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือช่อสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้

IMG

 

ติดต่อเรา