พิธีมอบผ้าไตรธรรมทายาทและปิดค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีขอมอบผ้าไตรธรรมทายาท โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พระชันษา ณ ศูนย์อบรมธรรมวัดเนินสะอาด จากนั้นนายนายพีระพงษ์  ไชยทองศรี ได้เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตียน อ.เมืองสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_5617 IMG_5619 IMG_5621 IMG_5624 IMG_5633 IMG_5644   IMG_5650 IMG_5652 IMG_5657 IMG_5659 IMG_5662 IMG_5668 IMG_5681 IMG_5684 IMG_5686 IMG_5692

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา