เจ้าหน้าที่ อบจ.มาตรวจวัดถนน..

 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

มาตรวจวัดถนนรอบบริเวณทางเข้า - ออกโรงเรียน
เพื่อจะทำถนนคอนกรีต
เมื่อวันที่ จันทร์  ที่ 30 มีนาคม  2558

**********

1 4 3 2 6 5

😆 😆  😆

ติดต่อ สพป.สก.1