ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผล PISA ปี 2015 กำหนดสอบในเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งการประเมินครั้งนี้ เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตฯ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนอายุ 14-15 ปี เข้าไปทดลองใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทางเว็ปไซต์ www.pisaitems.ipst.ac.th และ www.learningspace.ipst.ac.th

ติดต่อ สพป.สก.1