(ด่วนที่สุด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจ้งการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 กิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ได้กำหนดจัดอบรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.สระแก้ว เขต 2

2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องทางฟิสิกส์ ในวันที่ 2-3 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา  สพป.สระแก้ว เขต 2

จึงแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน (ตามสิ่งแนบ)  111222333444_0001444_0002555

ติดต่อเรา