โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ขอแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ทุกโรงเรียนทราบ โรงเรียนใดที่จะส่งผลงาน เพื่อจะขอรับพระราชทาน  กรุณาแจ้งรายชื่อให้ทราบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 (ผลงานส่งภายในวันที่ 6 เมษายน  2558 ) ศน.รองรัตน์  ศิริ  โทร 091-7311441 

ติดต่อ สพป.สก.1