แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558

ด้วย สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับต่างๆปี 2558 โรงเรียนละ 10,000 บาท   ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูล และบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบปีการศึกษา 2557 ในเว็บไซต์ http://www.labschools.com และกรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) ส่งทาง E-mail   [email protected] ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2558  444444444

ติดต่อ สพป.สก.1