ความรับผิดของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา กรณี ลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจปลอม

บทความทางนิติศาสตร์

ติดต่อเรา