มหกรรมวิชาการ “วังทองเทิดไท้เจ้าฟ้าสิรินธร”

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ “วังทองเทิดไท้เจ้าฟ้าสิรินธร” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ณ เทศบาลตำบลวังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพปสระแก้ว เขต ๑ ในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๙ โรงเรียน ซึ่งได้จัดมหกรรมวิชาการ และแสดงผลงานนักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ประธานยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

IMG_5360 IMG_5365 IMG_5371 IMG_5383 IMG_5386 IMG_5395 IMG_5397 IMG_5420 IMG_5427 IMG_5431 IMG_5443 IMG_5447 IMG_5487

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา