ส่งหลักฐานการขอเบิกเงินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว649 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน 21 แห่ง

แห่งละ 10,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด และกำหนดให้ส่งหลักฐานการขอเบิกเงิน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558

/ส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นั้น  โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน ขอให้ส่ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558

6491

649

ติดต่อเรา