งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมมีดังนี้

  1. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  2. พิธีบายศรสู่ขวัญ
  3. รำบายศรีสู่ขวัญจากรุ่นน้อง
  4. นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบระเบียบแสดงผลการเรียน

(ปพ.1) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  1. ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน
  2. ถ่ายภาพความประทับใจร่วมกัน
  3. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
    PAD1 PAD2 PAD3 PAD4 PAD5 PAD6 PAD7 PAD8 PAD9 PAD10 PAD11 PAD12 PAD13 PAD14 PAD15 PAD16 PAD17 PAD18 PAD19 PAD20 PAD21 PAD22 PAD23 PAD24 PAD25 PAD26 PAD27 PAD28 PAD29 PAD30 PAD31 PAD32 PAD33 PAD34 PAD35 PAD36 PAD37 PAD38 PAD39
ติดต่อเรา