เก็บตก : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านเทศมงคล

เก็บตก : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านเทศมงคล
วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ ๖
จำนวน ๕ คน ร่วมเข้าค่ายพักแรม
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศิริราชอนุสรณ์ จังหวัดสระแก้ว
เพื่อมุงหวังให้นักเรียนได้ฝึกฝนตามกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
มีระเบียบวินัย และฝึกการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่่มาก

#1 #13 DSCN6615 DSCN6617 DSCN6619 DSCN6625 DSCN6613 DSCN6627 DSCN6631 DSCN6633 DSCN6634 DSCN6635 DSCN6640 DSCN6647 DSCN6648 DSCN6649 DSCN6650 DSCN6651 DSCN6654 DSCN6655 DSCN6662 DSCN6672 DSCN6665 DSCN6664 DSCN6668 DSCN6670 DSCN6675 DSCN6680 DSCN6682 DSCN6683 DSCN6686 DSCN6688 DSCN6689 DSCN6690 DSCN6691 DSCN6693 DSCN6694 DSCN6698 DSCN6699 DSCN6703 DSCN6713 DSCN6715 DSCN6717 DSCN6721 DSCN6722 DSCN6725

ติดต่อเรา