แจ้งเรื่องเงินเดือนพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)

แจ้งเรื่องเงินเดือนพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)   ค่าตอบแทน เดือน มีนาคม  2558  ของพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้โอนมา  หากงบประมาณมาแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไปโดยเร็วที่สุด  กรณีมีภาระหนี้สิ้นให้นำเงินชำระเอง      ***  สำหรับ พนักงานราชการ (ก่อนประถม)  ค่าตอบแทนยังคงได้รับตามปกติ  ***