การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งหนังสือของกรมบัญชีกลางที่ กค.0406/ว 38 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด   คลิกที่นี้

ติดต่อเรา