(ด่วนที่สุด) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา

ห้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยส่งรายชื่อครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 5 กลุ่มสาระ สาระละ 1 คน (ตามแนบ) ส่งทาง E -mail. WANNA [email protected]  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558     22

1. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

2.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

3.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

4.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

5.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

6.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

7.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

8.โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

9.โรงเรียนบ้านวังใหม่

10.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา