การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.คลองหินปูน ณ สนามกีฬากองร้อยตชด.ที่127 วันที่ 20 มีนาคม58

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต.คลองหินปูน

วันที่ 20 มีนาคม 2558

ณ สนามกีฬากองร้อยตระเวนชายแดนที่127

100010011002