หมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

นำโดย นางขวัญวรา  พิชญชานันท์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้จัดกิจกรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ขึ้น ณ ห้องกิจกรรม โรงเรียนบ้านเทศมงคล

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

10IMG_7293 11IMG_7290 11IMG_7294 11IMG_7295 11IMG_7297 11IMG_7298 11IMG_7299 11IMG_7301 11IMG_7302 11IMG_7305 11IMG_7306 11IMG_7307 11IMG_7309 11IMG_7311

ติดต่อ สพป.สก.1