รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ได้แก่

๑. นายวัชรพล บุญน้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถาน

๒. นายชาญวิทย์ เทสินทโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

๓. นางทิพย์วรรณ สุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1

ได้ออกเยี่ยม ประเมิน โรงเรียนบ้านเทศมงคล

0IMG_7231 0IMG_7233 0IMG_7235 0IMG_7241 0IMG_7246 0IMG_7250 0IMG_7251 0IMG_7252 0IMG_7253 0IMG_7257 0IMG_7261 0IMG_7264 0IMG_7268 0IMG_7269

ติดต่อ สพป.สก.1