รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านท่ากะบาก รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
โดย ผอ.ศักดิ์ชัย  บรรณสาร   ผอ.เทพพิทักษ์  เมตตา   ผอ.สุจินต์  ศรีสรวล
โรงเรียนบ้านท่ากะบากขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

image

imageimage

image

image

จเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา โดยท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร  ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา และ ผอ.สุจินต์ ศรีสรวล  โรงเรียนบ้านท่ากะบากขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ติดต่อเรา