English Camps มหาเจริญ

23 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 – 13 พฤษภาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยกา่รสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด ตามวันเวลาดังกล่าว และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้ทาง www.mjschool.ac.th

ติดต่อเรา