การประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

          วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.) มานิเทศคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

a02

a03a04a05a06

ติดต่อ สพป.สก.1