รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียนบ้านทุ่งพระได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

วันที่  17  มีนาคม  2558

DSC05712-tile

Message us