โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ในการนี้ ขอแจ้งเลื่อนการอบรมจากเดิม เป็นวันที่  16 พฤษภาคม 2557   (หนังสือที่ ศธ 04153/ว 1167

ลงวันที่ 4 เมษายน 2557)

ติดต่อเรา