ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมกับวัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 829 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน 2558 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด คัดเลือกนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558

ติดต่อ สพป.สก.1