ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ  ได้จัดทำเสื้อโปโลสีม่วงเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อหารายได้โดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในการนี้  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน  หากมีความประสงค์สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่มูลนิธิ

เพื่อแผ่นดินและสันติภาพ โทรศัพท์ 02-9731996  รายละเอียดตามรุูปแบบเสื้อและใบสั่งจอง

ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้1234

ติดต่อ สพป.สก.1