การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยชมรมครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ให้กับครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและครูที่สนใจ(บัญชีรายชื่อและตารางอบรมตามสิ่งที่แนบมาด้วย) เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม  2558  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  123124125126

ติดต่อเรา