การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558)

ให้ ร.ร. ในสังกัดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558 )

ตามหนังสือ สพป.สก.เขต 1 ที่ ศร 04153/ว 1072 ลว. 17 มี.ค 58 คลิกที่นี้

ติดต่อเรา