ขอเชิญผูู้บริหารสังกัด อำเภอคลองหาด ประชุมหารือ การเตรียมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และรับทราบข้อราชการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อเรา