ขอเชิญร่วมจัดส่งพระฉายาลักษณ์เพื่อรับการคัดเลือก

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมจัดส่งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บันทึกไว้ด้วยตนเอง ในหัวข้อ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” พร้อมระบุข้อมูลภาพ วันที่ที่ถ่ายภาพพร้อมคำอธิบายโดยส่งไปที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1