กิจกรรม “วันช้างไทย” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล โดยการนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรม “วันช้างไทย
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา
และระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย
พร้อมสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทย ให้ยั่งยืนต่อไป

b2667008elephant09

cshgoriginal_0035 127594sdfsd 4 3วันช้างไทย11 วันช้างไทย14 วันช้างไทย1 วันช้างไทย2 วันช้างไทย33 วันช้างไทย31 วันช้างไทย23 วันช้างไทย5 34 33 31 23 22 21 14 12 11

ติดต่อเรา