การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฟ้าลั่น  วงศ์น้ำคำ ผอ.ฝ่ายการตลาด สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ และ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนามคม  ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

page1 page2 page3 page5

ติดต่อ สพป.สก.1