โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

นายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่เน้นวิชาการ คุณธรรม และทักษะชีวิตตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการเรียนการสอนและเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ตามนโยบายของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันศัุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

page1 page2 page3

 

ติดต่อเรา