ประชุม อกคศ.สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีนายวินัย รื่นกลิ่น เป็นประธาน

 

IMG_8431 IMG_8432 IMG_8433 IMG_8434 IMG_8435 IMG_8436 IMG_8437 IMG_8438

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต