การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ( 1เม.ย58) กรณีรักษาราชการแทน

ผู้รักษาราชการแทนให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน(1 ต.ค. 57- 31 มี.ค. 58) ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ เอ4 ส่งภายในวันที่ 23 มี.ค. 58

ติดต่อเรา