ด่วน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ,สำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง

แจ้งโรงเรียน เรื่องการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่  27 มีนาคม – 2  เมษายน 2558
และวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่  1 – 7  พฤษภาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบครู เข้ารับการอบรมตามช่วงชั้นที่สอน ส่งใบสมัคร
พร้อมค่าธรรมเนียมที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ภายในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558 นี้ โดยด่วน

ติดต่อ สพป.สก.1