ขอเชิญวิทยากรประชุมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ชั้น ป.3)

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ขอเชิญวิทยากรค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ชั้น ป.3) ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
1. นางศุณัฐฎา ดำดี ครูโรงเรียนบ้านคลองหาด
2. นางศิริวิมล โพธิ์ไข่ ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย
3. นางสาวอังศุธร ไทยมิตร ครูโรงเรียนบ้านวังปืน
4. นางสาวศิริวิมล จันเพชร ครูโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

ติดต่อเรา