กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1( 1 เมษษยน 2558) ขอลผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ของผู้บริหารสถานศึกษาให้จัดส่งผลการปฎิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 57- 31 มี.ค. 58)

ความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ เอ 4 ส่งภายในวันี่ 23 มี.ค. 58  คลิกที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1