ประกาศโรงเรียนวังจระเข้ เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรังปรุง (2ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) รายละเอียดดังนี้ กำหนดเวลาในการยื่นซอง วันที่ 23 มีนาคม 2558

 

 

 ประกาศโรงเรียนวังจระเข้

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

——————————————————————————————————————–

โรงเรียนวังจระเข้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง (2 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,979,200.00 บาท ( สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนวังจระเข้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเข้าเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2558   เวลา 16.00 น. และให้ผู้เสนอราคามาดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น . ถึงเวลา 14.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 4,000 บาท    ได้ที่โรงเรียนวังจระเข้ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-246062, 087-1435977 ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ ณ   วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

 

 

(นายสมาน พาลี)

     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจระเข้

 

ติดต่อ สพป.สก.1