การจัดทำ และจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วยมูลนิธิเพื่อพลังแผ่นดินและสันติภาพ ได้แจ้งเรื่องการจัดทำเสื้อโปโลสีม่วง เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

5 รอบ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกินกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อโดยตรงได้ที่  มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน

และสันติภาพ โทรศัพท์  0-2973-1996

ติดต่อ สพป.สก.1