ขอเชิญส่งผลงานด้านการทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญส่งผลงานด้านการทำคุณประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ทำคุณปประโบชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ถึงระดับประเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.m-culture.go.th/จังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา