หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่าย (ป.ป.ช.)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคู่สัญญา ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ระยะรอบเวลาบัญชี หรือรอบปีภาษี ยื่นต่อกรมสรรพากร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaeo.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1