กฎหมายน่ารู้

สามีคำ้ประกันไม่ผูกพันภริยา การค้ำประกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ผูกพันคู่สมรส

เว้นแต่คู่สมรสยินยอม

 

ติดต่อเรา