ตารางออกประเมินอนุ ก.ต.ป.น (ศน.กรองทอง)

ตารางออกประเมินอนุ ก.ต.ป.น (ศน.กรองทอง)

วันที่  16  มีนาคม 2558  ออกประเมินโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  ,โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

วันที่ 17  มีนาคม 2558 ออกประเมินโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร , โรงเรียนบ้านเนินผาสุก, โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งพลวง, โรงเรียนบ้านธรรมยานประยุต

วันที่ 18  มีนาคม 2558 ออกประเมินโรงเรียนบ้านเขาข่า , โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ , โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด , โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

 

ติดต่อเรา