ตารางออกประเมินอนุ ก.ต.ป.น(ศน.สากล)

วันที่  12  มีนาคม 2558  ออกประเมินโรงเรียนบ้านหนองแก  , โรงเรียนบ้านตาหลังใน ,โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วันที่ 13  มีนาคม 2558 ออกประเมินโรงเรียนบ้านท่าตาสี , โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี, โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

วันที่ 17  มีนาคม 2558 ออกประเมินโรงเรียนบ้านทัพหลวง  

ติดต่อ สพป.สก.1