กำหนดออกประเมินคุณภาพภายในสายรองเรือง

วันทีี 12 มีนาคม 2558   โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
วันทีี 13 มีนาคม 2558   โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และ โรงเรียนดาราสมุทร
วันทีี 16 มีนาคม 2558   โรงเรียนบ้านคลองหมี และ โรงเรียนชุมชนพัฒนา
วันทีี 17 มีนาคม 2558   โรงเรียนบ้านสี่แยก และ โรงเรียนอนุบาลจิตละมุล

Message us