ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจานวน ๔ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังประกาศ Clip_12

ติดต่อ สพป.สก.1