การรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดระบบอีกครั้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน  เข้าไปรายงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  12  มีนาคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1