ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการได้แก่
1.นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์
2.นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
SEBHA1 SEBHA15 SEBHA3 SEBHA4 SEBHA5 SEBHA6 SEBHA7 SEBHA8 SEBHA9 SEBHA10 SEBHA11 SEBHA12 SEBHA13 SEBHA14

ติดต่อ สพป.สก.1